Cyfrifoldebau

Mynwent y Dref

Sefydlwyd mynwent y dref yn 1864 yn Lôn Newydd. Ar y cychwyn, roedd y fynwent mewn dwy ran – cysegredig ac anghysegredig gyda dau gapel ar wahân. Heddiw, mae’r fynwent wedi cael ei hymestyn a defnyddir un o’r capeli fel gweithdy i staff.

Mr Alwyn Richard Rowlands yw Arolygydd y Fynwent a chaiff gymorth gan ei gydweithwyr Berwyn Jones a Ben Manton. Yn 2004 enillodd y fynwent Wobr Cymru am y Fynwent Orau yn yr Ardal. Mae staff y fynwent yn cymryd balchder mawr ynddi a gwerthfawrogir hyn gan drigolion y dref.

Caeau Chwarae

Mae gan y cyngor 4 cae Chwarae – Maes Hyfryd, Lôn Newydd; Corn Hir a Rhosmeirch.

Clwb Bowlio / Tennis a Llecyn Chwarae – Lôn Las

Mae’r Cyngor wedi cymryd drosodd y cyfrifoldeb am y Clwb Bowlio a’r Clwb Tennis ar Lôn Las. Adnewyddwyd y safle yn ddiweddar dan y Cynllun Adfywio’r Tair Tref.

Mae ar y safle lawnt fowlio, cwrt tennis amlbwrpas a llecyn gemau arall ynghyd â llecyn chwarae gydag unedau chwarae i blant o dan 11 oed.

Y safle hwn hefyd yw cartref Clwb Bowlio Llangefni sydd wedi bod yn defnyddio’r safle am dros 60 o flynyddoedd. Mae’r clwb yn cystadlu yng Nghynghrair Bowlio Ynys Môn a byddant yn annog plant i ymddiddori yn y gamp drwy ddysgu sgiliau newydd sy’n gysylltiedig â hi.

Cae Chwarae Lôn Newydd

Defnyddir y cae hwn gan adain iau Clwb Pêl-droed Llangefni. Mae’r adnoddau’n cynnwys tŷ clwb ac ynddo ystafelloedd newid gyda chawodydd ar gyfer y timau ynghyd ag ystafell i’r canolwr. Hefyd mae yma gegin lle gall gwirfoddolwyr y clwb baratoi a darparu lluniaeth ysgafn i gefnogwyr ar y dyddiau hynny y cynhelir gemau.

Cloc y Dref

Codwyd cloc y dref yn 1902 gan deulu Tre Ysgawen er cof am George Pritchard Rayner fu farw yn y Rhyfel yn erbyn y Boeriaid yn Ne Affrica ym mis Gorffennaf 1900.

Cysgodfeydd Bws

Lleolir Cysgodfeydd Bws yn strategol yn y dref ar y llwybrau bysus sy’n cysylltu gyda’r Ynys gyfan a’r tu draw iddi. Gwneir gwaith cynnal a chadw rheolaidd gan gynnwys glanhau neu adnewyddu panelau a ddifrodir.

Meinciau Stryd

Lleolir y rhain mewn amryfal lefydd yn y dref a chânt eu gwerthfawrogi gan bobl leol ac ymwelwyr fel ei gilydd. Gwneir gwaith cynnal a chadw arnynt yn rheolaidd er mwyn sicrhau eu bod mewn cyflwr da.

Yr Afon Cefni a’r Amgylchedd o’i chwmpas

O ganlyniad i’r fid lwyddiannus a gyflwynwyd ar y cyd gan y Cyngor Tref a Cwmni Tref yn 2004 am Gyllid Ewropeaidd i wella’r Afon Cefni ar hyd ochr maes parcio Neuadd y Dref, gwnaed gwaith gwella amgylcheddol helaeth sydd wedi arwain at greu llwybr troed gyda seddau ar gyfer trigolion ac ymwelwyr.