The heart of Anglesey.

Busnesau yn Llangefni

Mae llawer o wahanol fathau o fusnesau ar gael yn Llangefni

Defnyddiwch y ffilteri isod i ddod o hyd i fusnesau yn Llangefni.
Pam nad ewch i www.shopintown.co.uk i gael gwybod am unrhyw ostyngiadau y mae’r amrywiol fusnesau yn Llangefni yn eu cynnig i ddeiliaid cardiau Siopa yn y Dref? Gallwch hefyd brynu eich cerdyn ar y wefan hon! 


Math

Lleoliad

P & M

Eich siop rhentu DVD lleol, teitlau gorau bob dydd Llun, dewis eang o ffilmiau am £3 am 3 noson, hefyd digon o bethau da, dewiswch a chymysgu, popcorn, hufen iâ a diodydd oer. 


44 Stryd Fawr, Llangefni

01248 724276

Owen Devenport Cyf

Ymgynghorwyr cynllunio Tref

5 Stryd y Cae, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7EH

Rowena

Llogi Peiriannau, atgyweirio peiriannau gardd

Stryd y Bont, Llangefni

Gwasanaethau Yswiriant Cefni

Cynghorwyr Morgais ac yswiriant

44-46 Stryd Fawr, Llangefni, Ynys Môn

Y Groes Goch Brydeinig

Rydym yn helpu pobl agored i niwed yn y DU a thramor i baratoi ar gyfer, wrthsefyll ac adennill oddi argyfyngau yn eu cymunedau eu hunain. Rydym yn rhan o rwydwaith byd-eang gwirfoddol, gan ymateb i wrthdaro, trychinebau naturiol ac argyfyngau unigol.

19-21 Stryd Fawr, Llangefni, Ynys Môn

01248722555

Cardiau Cefni

Rydym yn gwerthu cardiau cyfarch Cymraeg a Saesneg, anrhegion, balwnau, nwyddau lledr, fframiau lluniau a llawer mwy.

1 Stryd y Cae, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7EH

Age Cymru

Codi arian i hyrwyddo lles pobl hŷn sy’n byw yn Ynys Môn a Gwynedd.Mae Siop elusen Age Cymru Gwynedd a Môn yn Llangefni yn cynnig ystod eang o nwyddau ar werth, gan gynnwys teganau, llyfrau a dillad o ansawdd da am brisiau isel. Rydym hefyd yn derbyn ac yn gwerthu dodrefn gafwyd yn rhodd ac eitemau trydanol, dewch i weld a allwch chi ddod o hyd i fargen.

Stryd y Cae, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7EH

Mandarin Garden

Rydym yn siop tecawê Tseiniaidd sydd newydd agor, rydym yn paratoi y bwydydd Peking, Cantoneg, Szechuan, Thai a Saesneg gorau.

16 Stryd Fawr, Llangefni, Ynys Môn

01248208080

Allport yr Optegydd

Optegwyr teuluol gyda chyngor cyfeillgar a chymwynasgar.

Adeiladau Metropolitan, 25 Stryd Fawr, Llangefni

Sandra's Hair & Beauty

Sgiliau torri gwallt ardderchog, lliwio a gwasanaethau harddwch

6 Stryd y Cae, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7EH

Farm & Pet Place

Popeth ar gyfer eich Anifeiliaid a’r peth Od i Chi!

Parc Diwydiannol Bryn Cefni, Llangefni, LL77 7JA

01248724465

Cig Llechwedd

Busnes teuluol sy’n darparu cynnyrch cig ansawdd uchaf i chi a’ch cwmnïau lleol.

Parc Diwydiannol Bryn Cefni, Llangefni, LL77 7JA

W.O.Printers

Eich ateb un-stop ar gyfer yr holl bethau argraffu.Gyda dros 100 mlynedd o phrofiad brint a gorffen, gallwn gynnig lefel o ddealltwriaeth ni all unrhyw argraffydd arall wneud. Byddwn yn sicrhau eich bod yn teimlo’n gyfforddus gyda’r broses argraffu a bod eich prosiect yn rhedeg yn esmwyth ac yn ddi-boen.

Parc Diwydiannol Bryn Cefni, Llangefni, LL77 7JA

01248750253

Jewson Cyf

Yn ogystal â deunyddiau pren ac adeiladu , mae gan Jewson tirlunio arbenigol, gwaith saer, inswleiddio , llogi offer , brics, canolfannau cegin ac ystafell ymolchi i fyny ac i lawr y wlad.

Parc Diwydiannol Bryn Cefni, Llangefni, LL77 7JA

01248750131

Parc Diwydiannol Bryn Cefni, Llangefni, LL77 7JA

01248750227

C.L.Jones

Masnachwyr Coed A Nwyddau Adeiladwr

Parc Diwydiannol Bryn Cefni, Llangefni, LL77 7XA

01248751677

Cefni Garage

Eich gweithdy trwsio ceir yn Llangefni. Yn chwilio am garej dibynadwy, y gellir ymddiried ynddynt? Rydych chi wedi dod i’r lle iawn. Pan fyddwch angen gwasanaeth, MOT, neu eich anghenion trwsio cerbydau, yna mae gennym yr arbenigedd a’r cyfleusterau i ofalu am eich cerbyd.

Parc Diwydiannol Bryn Cefni, Llangefni, LL77 7SE

Codi Mona

Peirianneg ac Offer Codi

Parc Diwydiannol Bryn Cefni, Llangefni, LL77 7XA

Parc Diwydiannol Bryn Cefni, Llangefni, LL77 7XA

01248750251

Parc Diwydiannol Bryn Cefni, Llangefni, LL77 7JA

08447761466

Parc Diwydiannol Bryn Cefni, Llangefni, LL77 7JA

01248208656

WOW Dress Agency

Asiantaeth gwisg ydi WOW yn arbenigo mewn gwerthu brandiau newydd ac ail-law gan ddylunwyr modern. Mae gan Asiantaeth Dillad WOW eitemau fforddiadwy gan Gray and Osbourne. Siacedi smart, cardigans a thopiau delfrydol i’r swyddfa neu i ymlacio, y cyfan yn addas i’ch cadw’n gynnes ac yn edrych ar eich gorau. Ar gael mewn amrywiaeth o liwiau ac mewn sidan neu gashmir. Dewch draw am sbec.

9 Stryd y Bont, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7PN

Gemwaith Cain

Sefydlodd Cain yn 2010. Busnes dwyieithog yn gwerthu gemwaith wedi ei wneud a llaw ar y safle, hefyd gemwaith wedi cael ei wneud gan ddylunwyr eraill yng Nghymru. Rydym hefyd yn gwerthu sgarffiau ac anrhegion eraill.

Sgwâr Bulkley, Llangefni, Ynys Môn

Cyclewales

Canolfan City & Guilds
Trin, Gwasanaethu a Gwerth Beiciau
Llogi Beiciau cyffredin a Trydan
Adeiladu beiciau ag olwynion i ofyn

Y Cwrs Golf, Llangefni

07733 121585

59 Stryd FAwr, Llangefni

01248 722457

Mona Computers

Trin Cyfrifiaduron a Laptops

51 Stryd Fawr, Llangefni

Take 4

Siop ddillad Dynion safon uchel Yn cadw enwau megis:Lacose; Brax; Eaton; Eternal

49 Stryd Fawr, Llangefni

01248722307

Caffi Mona

Diodydd a bwyd cynnes ac oer

Sgwar Bulkley, Llangefni

01248 724070

Anglesey Marketing Company

Dillad dynion a merched, hetiau a scarffiau

D13 Creative

Dylunydd a Datblygwr Gwefannau Proffesiynol

Cae Ffynnon Isaf, Llangefni, Ynys Mon

Acer Marketing Communications

Marchnata ymgynghorwyr cysylltiadau cyhoeddus.

28a Stryd yr Eglwys, Llangefni. LL77 7DU

01248 722529

Menter Gymdeithasol Llangefni

Yn helpu i ail godi Llangefni fel Tref Farchnad, trwy wella’r Stryd Fawr, Marchnad a Digwyddiadau.

5 Field Street, Llangefni

Adrian Right

Dwi’n gwerthu tegannau, mygiau a papur ysgrifennu

Dillad Chwaraeon Gwreiddiol Roy

Dwi’n gwerthu dillad chwaraeon brandiau poblogaidd yn ymestyn o esgidiau i hetiau

Tariq Khan

Da ni’n gwerthu bagiau i unrhyw ddigwyddiad

Cig J.M

Rydym yn gwerthu cig safon uchal a cynhyrchion llaeth

Masnachu J & M

Rydym yn gwerthu nifer o gemwaith, wats, arian, tlwsau ac aur

Masnachu J & P

Rydym yn gwerthu pob math o fwydydd crasu

Blodau Raca

Dwi’n gwerthu planhigion ardd sy’n mynd hefo’r tymhorau

Farchnadoedd C & M

Dwi’n gwerthu defnyddiau cegin

R.D Evans

Dwi’n gwethu cardiau Cymraeg a Saesneg i pob adeg ac batris, hefyd dwin gneud gwasanaethau tori goriadau, ac trwsio wats ac peiriannau torri gwair

Peter Bradley

Defnyddiau Cartref, Tecstiliau, Dodrefn Ardd, Clustogau, Cwiltiau, Cloriau, Tywelion

Dillad Merched

Dwi’n gwerthu bod math o ddillad I merched

J.Heard Hughes

Dwi’n gwerthu pysgod ffres

Barry Johnson

Dwi’n gwerthu eitemau cartref

Rygiau Cymraeg

Dwi’n gwerthu rygiau Cymraeg

Goriadau Les

Torri goriad, wats, strapiau a batris

Fabrics & Llenni Elgin

Ffabrigau, lleni, gwasanaeth mesur

Bob Jones & Mab

Cig cartref

Stondin Elusen SAFA

Dwi’n gwerthu popeth ag unrhywbeth sy’n cael ei rhoddi

Dorothy Warbuton

Defnydd gwau

Everything Direct

Stondin masnachwyr ddillad

Welsh Windows, Blinds & Rugs

Dwi’n gwerthu bleindiau a rygiau, hefyd dwi’n rhedag gwasanaeth ffitio ffenestri

01248 601 693

Tatws Trading

Stondin ffwythau ac llysiau

Buttercups Boutique Cyf

Siop plant ac babanod

3 Bridge Street, Llangefni, LL77 7PN

6 Stryd Fawr, Llangefni LL77 7LT

William Hill

Un o’r safleoedd betio mwyaf gyda changhennau ledled y wlad sy’n cymryd betiau ar gyfer chwaraeon a digwyddiadau eraill. Mae gwefan William Hill yn bennaf i gael gwybodaeth betio dros y ffôn.

7 High Street, Llangefni, Gwynedd, LL77 7LT

0870 518 1715

Shoe Zone

Siopau esgidiau sy’n gwerthu dros 15 miliwn o barau o esgidiau y flwyddyn, gan gynnwys amrywiaeth o esgidiau i ddynion, merched a phlant

2 High Street, Llangefni, Gwynedd, LL77 7LT

01248 724 719

Boots

Fel partner hanfodol o’r GIG, mae Boots yn gadwyn fferyllfa gyda dros 2500 o siopau yn y DU a Gweriniaeth Iwerddon, gwerthu cynhyrchion iechyd a harddwch fel: pethau ymolchi, persawr, colur, fitaminau.

4 Stryd Fawr, Llangefni, LL77 7LT

01248 750 278

HSBC

Banc stryd fawr yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau gan gynnwys cyngor ariannol, benthyciadau, morgeisi ac yswiriant. Mae’n un o’r bancio a gwasanaethau sefydliadau ariannol mwyaf y byd.

2 High Street, Town Centre, Llangerfni, LL77 7LJ

0845 740 4404

Ffordd Cael Sel, Llangefni, LL77 7DW

Archfarchnad iceland

Cadwyn o archfarchnadoedd yn gwerthu amrywiaeth eang o ffrwythau ffres, llysiau, bwydydd wedi’u rhewi, cynnyrch llaeth, cig, bara a bwydydd eraill yn ogystal ag alcohol.

Bridge Street, Llangefni, LL77 7PN

01248 750 244

Gwesty Bull

Tafarn hanesyddol yng nghanol y dref

Sgwar Bulkley, Llangefni, LL77 7LR

01248 722119

HBA Hair Design

Mae HBA yn cynnig safon uchel o drin gwallt

22 Stryd Fawr, Llangefni

01248 750276

26 Stryd Fawr, Llangefni

01248 724563

Carys L Hughes

Cwmni Cyfreithwyr Lleol

29A Stryd Fawr, Llangefni

01248 750941

31 Stryd Fawr, Llangefni

01248 722766

39 Stryd Fawr

01248 722245

Home Bargains

Mae Home Bargains yn cludo amrywiaeth eang o brandiau o ansawdd uchel stryd fawr – o iechyd a harddwch i nwyddau cartref, bwyd, teganau a llawer mwy.

193 Bridge Street, Llangefni, Anglesey LL77 7PP

01248 751 526

Oriental Kitchen

Bwyd Cantoneaidd

42 Stryd Fawr, Llangefni

01248 750011

40 Stryd Fawr, Llangefni

01248 722595

38 Stryd Fawr, Llangefni

01248 750569

Chilli Spice

Bwydydd Balti

36 Stryd Fawr, Llangefni

01248 750886

Llangefni Kebab, Burger & Pizza Hous

Kebabs, Byrgyrs a Pitsa

32 Stryd Fawr, Llangefni

01248 750668

23 Stryd Fawr, Llangefni

Becws Gwalia

Rholiau Brecwast, Paninis, Provencettes, Rholiau wedi llenwi, Cacennau a llawer mwy.

1 Bridge Street, Llangefni, Anglesey

01248 724 968

Y Deli

Bwydydd Poeth a Oer i fynd allan

3 Stryd Fawr, Llangefni

01248 345412

Barbwr Cefni

Y Barbwr Cefni gwreiddiol

07554973570

Cwpwrdd Cornel

Siop lyfrau, Cardiau, Cerddoriaeth a Chrefftau

Uned 2 Canolfan Y Ffowndri, Stryd Fawr, Llangefni

Santander

Cangen Llangefni

41 Stryd Fawr, Llangefni

0845 765 4321

Anglesey Animal Friends

Siop Elusenol

12 Stryd Fawr, Llangefni

10 Stryd Fawr, Llangefni

The Foundry Vaults

Bwyd a diod o safon

7 Stryd Fawr, Llangefni

01248 724512

25 Church Street, Llangefni, Ynys Mon, LL77 7DU

01248 723 106 (Fax - 01248 724 555)

D.C Williams & Son

Siop Dodrefn a Charpedi

11-13 Church Street, Llangefni, LL77 7DU

Annie's

Siop elusen ar gyfer plant amddifad ac gweddwon dramor

15 Church Street, Llangefni, LL77 7DU

07712 898425

Rowlands Pharmacy

Fferyllfa a nwyddau lles a iechyd

1 Stryd Fawr, Llangefni

01248 722214

Dwylo Món

Canolfan Therapi Tylino

Y Kiosk, 8 Stryd yr Eglwys, Llangefni

01248 724 607

BetFred

Siop Betio

32 Sgwar Bulkley, Llangefni

Dafydd Hardy

Mae Dafydd Hardy yn gwmni preifat anibynol o werthwyr tai

3 Sgwar Bulkley, Llangefni

Bevan Caravan & Camping Supplies

Stocwyr o gyflenwadau carafannau a campio, dillad awyr agored a stocwyr nwy calor

Units 1-2, 8 Chuch Street, Llangefni, LL77 7DU

Oriel Daniel Tearoom

Ystafell de draddodiadol a gwasanaeth fframio lluniau

Canolfan Cefni, 11-13 Stryd Fawr, Llangefni

Gold & Goods

Gwerthu gemau cyn-berchen , prynu aur sgrap a phrynu a gwerthu nwyddau ail-law

4 Church Street, Llangefni, LL77 7DU

Bella Bella

Bwyd i fynd allan

11 Stryd y Bont, Llangefni

01248 750802

Look Around Toys

Siop deganau ac gyflenwr gwisgoedd ysgol

19 Church Street, Llangefni, LL77 7DU

01248 722 388

Superdrug

Siop iechyd a harddwch

Y Nelson, Llangefni

01248 750325

D. Hughes & Son

Tlysau, torri allweddau ac arbenigwyr mewn saer cloeon

8 Stryd yr Eglwys, Llangefni, Anglesey, LL77 7DU

Cookies

Cacennau priodas , Bwffe Priodas , Cacennau Newydd-deb , Ffafrau Priodas , Addurniadau Cacen , Byrddau ac eisin , Cacen a Llogi Stondin Tin , Cyllyll a Ffyrc , Llestri , Llogi Gwydr

Church Street, Llangefni, Anglesey

ONE.a

Salon Gwallt A Harddwch

Bridge Street, Llangefni

01248 723 680

Siop Elenna

Yr wyf yn gwerthu defnydd gwnïo , ffabrigau , patrymau , edafedd gwau a newidiadau

3 Stryd yr Eglwys, Llangefni, LL77 7DU

01248 724 594

Yorkshire

Cymdeithas Adeiladu

14 Church Street, Llangefni, Anglesey, LL77 7DU

01248 880 114

Barclays

Banc stryd fawr gyda changhennau ledled yn yr DU. Maent yn cynnig llawer o wasanaethau, gan gynnwys bancio personol, benthyciadau a chyngor wrth brynu cartref neu gar.

22-24 Church Street, Llangefni, Ynys Món, LL77 7DU

0845 755 5555

Llangefni Post Office 18 Church Street Llangefni Anglesey LL77 7DY

Morgan Evans

Gwerthu tai a gwasanaethau gosod
Prisio ac arolygon
Rheoli ystadau tir
Tir ac eiddo arwerthiannau
Arwerthiannau Da Byw
Arwerthiannau celfyddyd gain Hen Bethau a & cartref a collectibles
Offer, peiriannau a cherbydau modur ac arwerthiannau
Arwerthiannau carped

28-30 Church Street, Llangefni, LL77 7DU

01248 723303

Williams & Goodwin

Yn cynnig gwasanaeth ymarfer cyffredinol ar gyfer eiddo amaethyddol , masnachol , preswyl a busnes . Ag adrannau arbenigol mewn gwerthiant , gosodiadau ac arwerthiannau.

21 & 23 Church Street, Llangefni, LL77 7DU

01248 724040

NFU Mutual

Yswiriant
Yswiriant bywyd
Pensiynau ac ymddeol
Buddsoddiadau
Cynllun ariannol
Iechyd a diogelwch

32 Church Street Llangefni LL77 7DU

Pantri 12

Brechdanau, Byrbrydau, Salad, Arlwyo Allanol

19 Church Street, Llangefni

01248 750 706

Tenovus

Tenovus yw’r elusen gancr sydd yn dod a gofal, help ac ymchwil i galon y gymuned

1 Sgwar Bulkley, Llangefni

01248 724747

J.Thomas

Cigyddion

Church Street, Llangefni

01248 722 325

The Railway Inn

Tafarn Leol

Stryd Fawr, Llangefni

01248 722166

jd Barber

Barbwr

Church Street, Llangefni

Undeb Amaethwyr Cymru

Gwasanaeth Gwlad, Anghenion Yswriant

1 Glanhwfa Road, Llangefni, LL7 7EP

01248 750 250

Jewson

Ystafell Arddangos Ceginau ac Ystafelloedd Ymolchi
Canolfan Nwyddau Adeiladu

Church Terrace, Llangefni

01248 750 066

Aldi

Archfarchnad

Mill Street Llangefni, Ynys Món, LL77 7SA

Lidl

Archfarchnad

Industrial Estate Road, Llangefni, Ynys Món, LL77 7JH

0870 444 1234

R.Hughes & Son

Ymgymerwyr Angladdau

Eilian House, Ffordd Glandwr, Llangefni, Isle of Anglesey LL77 7EF

01248 723497

Evergreen

Canolfan Teiars Perfformiad

17 Church Terrace, Llangefni, LL77 7EB

Siop Eliis

Siop Cyfleus

Church Terrace, Llangefni, LL77 7EB

01248 751117

Practis Deintyddol Glyn Derw

Practis Deintyddol

53 High Street, Llangefni, Ynys Món, LL77 7NA

01248 722365

Hardcore Gym

Cyfleusterau hyfforddi cryf llawn ar gael gan gynnwys cerrig atlas ( 80kg – 150kg ) , dymbels syrcas ( 52kg – 78kg ) , casgenni , bagiau tywod , logiau dur ac echelau olwyn . Angen goruchwyliaeth ar bob adeg . Cryf Campfa ac adran cardio newydd

Arcadia Buildings, Bridge Street, Llangefni, LL77 7PN

Lady Claire's

Bargeinion ansawdd rhad yn gyson ac llawer mwy

3 Smithfield, Church Street, Llangefni, Gwynedd, LL77 7DU

01248 208 050

Roberts Trading

Bagiau ac scarffiau

Crafty Pets

Bwyd a theganau anifeiliaid anwes

Sujan Footwear

Esgidiau

Bella Bella

Bella Bella. 5 * Iechyd a Diogelwch. Gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol a bwyd wedi’i baratoi’n ffres i archeb. Gwasanaeth dosbarthu i’r cartref ar gael. Dewis eang o Pizzas, Cebabau. Cyw iâr. Byrgyrs a Cynigion Prydau

11-13 Bridge Street, Llangefni, LL77 7PN

01248 750 802

Linda's

Salon Gwallt

20 Ffordd Yr Efail, Llangefni, Ynys Món, LL77 7ER

01248 723 205

Glandwr

Becws

26 Stryd Yr Egwlys, Llangefni, Ynys Món LL77 7DU

01248 723 172

Principality

Cymdeithas Adeiladu

21 Stryd Yr Eglwys, Llangefni, LL77 7DU

01248 724 040

Principality

Ymgymerwyr Angladdau

Minafon, Church Terrace, Llangefni

01248 723111

Nu You Beauty Salon

Salon Harddwch

24 Ffordd yr Efail, Llangefni, LL777ER

01248208768

J.Welsh & Company

Siop Gemwaith

7 Stryd Y Bont, Llangefni LL77 7PN

01248 723 128

Home Deals

Rydym yn arbenigo mewn cofroddion Cymreig, dillad, baneri, ategolion ac glanhawyr i geir

6 Stryd Yr Eglwys, Llangefni

Barbwr Mon

Barbwr Môn Barbers yn sefydliad cyfeillgar a dibynadwy sy’n cynnig torri gwallt modern a thraddodiadol. Apwyntiadau gyda’r nos ar gael.

10 Stryd Yr Eglwys, Llangefni

Cylchlythyr Llangefni

Llawn o newyddion diweddaraf, storiau, a gwybodaeth digwyddiadau; arwyddwch i fyny ac fe allwch gael y diweddaraf o Llangefni wedi ei ddanfon yn syth i’ch mewnflwch!

Gweler ein holl gylchlythyrau