The heart of Anglesey.

Atyniadau yn Llangefni

Mae rhywbeth bob amser yn digwydd yn y tref fechan hon.

Yma cewch hyd i fanylion am atyniadau yn Llangefni.
Defnyddiwch y ‘dolenni cyflym’ isod i ddod o hyd i ragor o wybodaeth am bob atyniad, neu sgrolio i lawr ar y dudalen.

Oriel Ynys Môn

Mae gan y Canolbwynt Celf a Hanes pum oriel celf ac amgueddfa sy’n cynnwys y Den Darganfod, lle arbennig i deuluoedd i archwilio.

Porwch o gwmpas y siop ac ymlacio yng nghaffi Blas Mwy.

Ar agor yn ddyddiol: 10.30y.b – 5.00y.h

Oriel Ynys Môn
Rhosmeirch, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7TQ

Ffôn: 01248 724444
Ebost: oriel@anglesey.gov.uk
Wefan: www.orielynysmon.info

Farchnad Tref Llangefni

Mae marchnad tref ffyniannus Llangefni yn cael ei gynnal bob dydd Iau a dydd Sadwrn ym maes parcio Neuadd y Dref ac yn cynnig amrywiaeth o nwyddau ar werth, yn amrywio o ddillad, planhigion garddio, nwyddau i’r cartref a ffrwythau a llysiau.

Gall ymwelwyr sy’n teithio gyda char ddod o hyd i feysydd parcio ger canol y dref, sydd i gyd o fewn pellter cerdded hawdd.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cael stondin yn y farchnad, cysylltwch â 07774631849


Ffair Grefftau

Mae’r Ffair Grefftau yn cael ei gynnal yn Neuadd y Dref ar y dydd Sadwrn cyntaf o bob mis. Dewch i gael golwg ar beth sydd i’w gynnig!


Gwarchodfa Natur Nant y Pandy (The Dingle)

Dyffryn coediog 10 hectar (25 acer) ac ynddo gyfoeth o fywyd gwyllt a hanes ydy Gwarchodfa Natur Leol Nant y Pandy.

Cafodd yr ardal ei gwella yn cynnwys llwybr bordau pren sy’n ymdroelli ar hyd Afon Cefni, tair pont droed newydd o goed derw, cerfluniau yn cynnwys, ymysg pethau eraill, gwas y neidr enfawr, hadau planhigion anferthol a choed derw wedi eu hollti i ddatgelu’r gerdd ‘Nant y Pandy’ gan y bardd lleol, Rolant o Fôn.
Mae’r llwybr bordau pren yn caniatau i bawb fynd i sawl rhan o warchodfa. Rheolir Nant y Pandy gan Wasanaeth Cefn Gwlad Cyngor Sir Ynys Môn.

Coed derw digoes, ynn a cheirios gwyllt sydd i’w gweld yn bennaf mewn rhannau o’r coetir gyda sioe ysblennydd o glychau’r gog yn y gwanwyn. Mae rhannau eraill, coed sycamorwydden ac ambell i onnen sydd i’w gweld gyda phentwr o redyn a mwsog a blodau ‘r goedwig megis blodau’r gwynt.

Plannwyd castanwydd, ffawydd a phinwydd gwyllt yng Nghoed Plas a gwelir yno garped o gennin Pedr yn y gwanwyn.

Mae llyffantod a madfallod yn byw yn y mannau gwlyb ac mae gwiberod a genau-goegiaid yn byw yn y coetir sychach. Ceir yma sawl math o löyn byw megis llwyd bach y ddôl a brith y coed a gwyfynod hefyd. Yn ogystal, gwelir gweision y neidr a mursennod, pryfed hofran, gwenyn a gwenyn meirch, chwilod, gwlithod a malwod, pryfed cop, pryfed lludw a nifer o greaduriaid bychain eraill.

Mae adar i’w gweld yma drwy’r flwyddyn: mae’r titw tomos las a’r titw mawr yn nythu yn y coed a’r lâr ddwr hithau yn nythu wrth y dŵr; mae’r dryw a’r siglen lwyd yn enghreifftiau o’r adar bach sydd i’w gweld yn aml o’r llwybr bordiau pren a gwelir adar mwy megis y gigfran, y boncath a’r crëyr yn hedfan uwchben. Mae modd gweld glas y dorlan hefyd yn fflach o las trydanol neu drochwr yn siglo i fyny ac i lawr ar hyd yr afon. Gellir clywed y dylluan frech a’i gweld yn aml hefyd yn y coetir yn y nos.
Gellir gweld pysgod megis y brithyll, y cochiad a’r pysgodyn garw yn y Llyn Pwmp ac o bryd i’w gilydd daw siwin a’r slywen i ymweld.

Mae mamaliaid yn fwy anodd o lawer i’w gweld. Efallai na fydd modd gweld y llwynog, dim ond clywed ei arogl ar draws llwybr. Gellir gweld olion y llygoden goch a llygoden y maes yn y darnau o gnau cyll sy’n cael eu gadael ganddynt. Wrth iddi dywyllu, mae modd gweld 8 allan o’r 16 math o ystlum sydd ym Mhrydain.

Gwarchodfa Natur Nant y Pandy (The Dingle)

Lôn Las Cefni

Llwybr gwych sy’n mynd â chi trwy rai o olygfeydd mwyaf prydferth Ynys Môn.

Manylion allweddol y llwybr:
Rhanbarth/Ardal: Gogledd-orllewin
Pellter: 11 milltir
Traffig: Di-draffig yn bennaf
Wyneb: Cymysg
Cychwyn: Malltraeth
Gorffen: Cronfa Ddŵr Cefni

Disgrifiad o’r Llwybr
Gan gychwyn ym mhentref Malltraeth a’i leoliad hyfryd yng nghornel dde orllewinol yr ynys, mae’r llwybr yn mynd ar hyd Cors Malltraeth i Bont Marcwis lle mae’r llwybr di-draffig yn dechrau. Mae’r adran hon o’r llwybr bron yn dair milltir o hyd mewn llinell hollol syth, felly gwae chi pan fydd y gwynt yn eich erbyn!

Ar ôl croesi dros yr A5 ac o dan gefnffordd yr A55, mae’r daith yn croesi lein rheilffordd segur Cangen Amlwch cyn mynd ymlaen i Langefni ar hyd glan Afon Cefni. Ceir digon o lefydd i gael bwyd a cyflenwadau yn yr hen dref farchnad hon cyn parhau ar y daith i gyfeiriad y gogledd.

Mae’r daith yn eich arwain i warchodfa natur leol Nant y Pandy sydd â llwybrau byrddau pren ychwanegol a cherfluniau i gyfoethogi’r daith. Wedi mynd dan lein Cangen Amlwch byddwch wedyn yn beicio uwchben Afon Cefni ar lwybr trawiadol cyn cyrraedd glan Llyn Cefni, cronfa ddŵr a gwarchodfa natur leol. Wrth argae’r gronfa gallwch fynd i gyfeiriad y dwyrain i gysylltu â Llwybr Cenedlaethol 5 neu fynd am y gorllewin i orffen y daith ym mhentref Bodffordd.

O bentref Malltraeth mae’n bosibl teithio i’r cyfeiriad arall ar draws Cob Malltraeth i Goedwig Niwbwrch. Mae Lôn Las Cefni yn rhedeg drwy’r goedwig, sy’n enwog am ei phoblogaeth o wiwerod coch, i bentref Niwbwrch, neu gallwch barcio eich beic a mynd i draeth Niwbwrch.

Atyniadau naturiol:
• Môr Iwerddon
• Eryri yn gefnlen
• Gwarchodfeydd natur lleol

Atyniadau i ymwelwyr:
• Coedwig Niwbwrch
• Cronfa Ddŵr Cefni
• Oriel Ynys Môn


Saith o deithiau cerdded o gwmpas tref Llangefni

Mae llawer o deithiau cerdded gwych yn Llangefni a gallwch gael gwybod mwy amdanynt trwy lawrlwytho’r llyfryn hwn

Saith o deithiau cerdded o gwmpas tref Llangefni


Cylchlythyr Llangefni

Llawn o newyddion diweddaraf, storiau, a gwybodaeth digwyddiadau; arwyddwch i fyny ac fe allwch gael y diweddaraf o Llangefni wedi ei ddanfon yn syth i’ch mewnflwch!

Gweler ein holl gylchlythyrau